Technická data a parametry

.

Dispoziční parametry

Hlavní místnosti

Společenská místnost, ložnice a místnost pro aktivity.

Vedlejší místnosti

WCumývárna a sklad.

Provozní místnosti

 • strojovna FVZ,
 • komory vzduchotechnických cest (prachových a kolektivních filtrů, expanzní komory, komory tlakových stěnových uzávěrů, chladič EZS),
 • strojovna EZS,
 • vodní hospodářství,
 • akumulační, přečerpávací nádrž a nádrž na dekontaminační vodu,
 • vnitřní komunikace a šachty.

Čisté a nečisté prostory

Čisté prostory

 • místnosti pro ukrývané,
 • strojovna FVZ, EZS,
 • místnost vodního hospodářství,
 • místnost s chemickým WC, splachovacím WC, umývárna,
 • akumulační a přečerpávací nádrž,
 • vnitřní komunikace a šachty v čisté části.

Špinavé prostory

 • komora prachových a kolektivních filtrů,
 • směšovací a expanzní komora,
 • komora tlakových stěnových uzávěrů,
 • štěrkový chladič EZS,
 • protitlaková a protiplynová předsíň u chráněného vchodu,
 • protitlaková a protiplynová předsíň u nouzového východu/výlezu,
 • dekontaminační místnost,
 • nádrž na dekontaminační vodu,
 • vnější komunikace a prostory.

Filtroventilační zařízení (FVZ)

Slouží ke kolektivní ochraně ukrývaných osob . Je založen na principu udržování mírného konstatního přetlaku v chráněnám prostoru úkrytu pro dlouhodobý pobyt ukrývaných osob.

Vzduchotechnické parametry

 • Dodávka vzduchu - min. 45 m3/hod.
 • Dodávka vzduchu - max. 200 m3/hod.
 • Přetlak v chráněném prostoru 50 - 100 Pa

Filtroventilační zařízení umožňuje provoz v několika režimech.

Větrání
FVZ zajišťuje v době běžného provozu úkrytu větrání, případně klimatizaci vnitřních prostor úkrytu.

Částečná filtroventilace (ČFV)
FVZ zajišťuje filtraci přiváděného vzduchu od radioaktivního prachu přes prachové filtry (PF).

Filtroventilace (FV)
FVZ zajišťuje filtraci přiváděného vzduchu od radioaktivního prachu přes prachové filtr, od otravných látek a bakteriologických prostředků přes soustavu kolektivních filtrů (KF).

Izolace (I)
FVZ je vypnuto a je připravováno na některý z provozních režimů. Zavádí se bezprostředně po kontaminaci vnějšího okolí úkrytu k zabránění rychlého zanesení filtů kontaminovaným prachem, radioaktivním prachem, otravnými látkami, bakteriologickými prostředky a zamezení průchodu oxidu uhelnatého.

Regenerace (R)
Po skončení provozního režimu izolace dochází k úpravě vzduchu uvnitř úkrytu odstraněním oxidu uhličitého a doplnění kyslíku.
Tento provozní režim není u nabízených úkrytů zaveden.

Elektrické zdrojové soustrojí (EZS) a elektrorozvodná síť

Úkryt je zásobován elektrickou energií z veřejné elektrorozvodné sítě 400/230 V, 50 Hz. Pro případ přerušení dodávky elektrické energie z veřejné elektrorozvodné sítě se tento výpadek řeší náhradním zdrojem - elektrickým zdrojovým soustrojím.

Strojovna u tlakově odolného úkrytu je součástí tlakově odolné stavební konstrukce úkrytu. U tlakově neodolných úkrytů je možné umístit EZS i mimo stavební konstrukci úkrytu.

Součástí elektrorozvodné sítě je zařízení pro akumulování elektrické energie.

Vnitřní elektrické rozvody podle varianty úkrytu

 • 400 V, 50 Hz
 • 230 V, 50 Hz
 • 24 V DC
 • 12 V DC

Zásobování vodou a kanalizace

Úkryt je napojen na venkovní vodovodní a kanalizační síť případně na vlastní studnu.

Zásobu vody v úkrytu dělíme podle použití

 • vodu pitnou
 • vodu užitkovou na dekontaminaci
 • vodu užitkovou chladící

Objem nádob nebo nádrží odpovídá spotřebě pitné vody ukrývaných osob, spotřebě na dekontaminaci příchozích zamořených osob a potřebnému množství chladící vody pro chlazení strojovny a motoru EZS.

Vodní hospodářství je soustava zásobních, odpadních, přečerpávacích a vyrovnávacích nádrží, ručních/elektrických čerpadel, armatur a potrubí.

Vodovodní a kanalizační potrubí je opatřeno uzavíracími prvky uvnitř úkrytu.

Plynotěsné a protitlakové prvky

Vchody, východy/výlezy a technologické otvory se uzavírají speciálními protitlakovými, tlakově plynotěsnými nebo plynotěsnými prvky odpovídajícími tlakové odolnosti úkrytu.

 • ocelové dveře otočné - plynotěsné, tlakové
 • ocelové dveře otočné - plynotěsné
 • ocelový poklop stěnový - plynotěsný, tlakový
 • ocelový poklop stěnový - plynotěsný
 • ocelový poklop podlahový - plynotěsný, tlakový
 • ocelový poklop podlahový - plynotěsný

Vzduchotechnické cesty se chrání uzavíracími elementy

 • tlakový uzávěr s kovovou membránou
 • tlakový uzávěr stěnový
 • plynotěsná klapka
 • plynotěsný uzávěr
 • těžký plynotěsný uzávěr
 • lehký plynotěsný uzávěr

Signalizační a zabezpečovací zařízení, spojovací prostředky

Spojovací prostředky tvoří telefonní spojení, radiové spojení a anténní systém.

V úkrytech vybavených elektrickým zdrojovým soustrojím/uložištěm se zřizuje signalizace polohy všech tlakově plynotěsných dveří a poklopů. Na vzduchotechnických cestách poloha všech tlakově plynotěsných uzávěrů a tlakových stěnových uzávěrů. Signalizace je světelná. Akustický signál signalizuje otevření jakéhokoli prvku ochrany.

 Měření úrovně radiace, detekce otravných látek a jiných škodlivin se zajišťuje k tomu určeným měřícím přístrojem.

Přihlášení