Obchodní podmínky dodávky úkrytu RW

Zhotovitel: RENEW CZ s.r.o., se sídlem Palackého 833, 542 32 Úpice, IČ: 28806689, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 28384

Tyto obchodní podmínky dodávky úkrytu RW (dále též jen „Podmínky") upravují právní vztahy vznikající mezi Objednatelem a Zhotovitelem uvedenými v objednávce úkrytu RW (dále též jen „Objednávka"), v souvislosti s dodávkou úkrytu RW. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Objednávky a smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Na základě Objednatelem potvrzené Objednávky se Zhotovitel zavazuje provést dílo spočívající v dodávce, montáži a instalaci úkrytu RW specifikovaného v Objednávce (dále též jen „Úkryt") a Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit sjednanou cenu díla.

2. Objednatel se zavazuje po jeho dokončení dílo převzít.

II. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. „Základní cena" je cenou díla bez DPH a poplatků.

2. "Celková cena s DPH" je dohodnutá cena díla, kterou je Objednatel povinen za dílo zaplatit Zhotoviteli. Tato Celková cena s DPH je stanovena jako součet Základní ceny díla a ceny zvoleného vybavení, doplňků a příslušenství, včetně veškerých daní a poplatků stanovených obecně závaznými právními předpisy účinnými v den potvrzení Objednávky, případně snížená o Zhotovitelem poskytnutou slevu.

3. Rezervační poplatek činí 30 000 Kč s DPH. Rezervační poplatek se nezapočítává na úhradu ceny díla. Rezervační poplatek slouží na úhradu nákladů Zhotovitele v souvislosti s činností před uzavřením smlouvy o dílo (tj. před potvrzením Objednávky), tj. na veškeré nezbytné činnosti, úkony a výkony Zhotovitele, zejména na úhradu odměny za odbornou konzultaci v místě plánovaného umístění Úkrytu, obhlídky tohoto místa a cestovních nákladů spojených s cestou Zhotovitele na toto místo a zpět.

4. V případě, že ode dne potvrzení Objednávky Objednatelem do dne dokončení díla dojde ke změně daní, poplatků, cel či jiných nákladů souvisejících s dovozem nebo dodáním Úkrytu na místo provádění díla, bude cena díla Zhotovitelem jednostranně upravena v souladu s těmito změnami, přičemž změnu díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o této změně dozví.

5. Cena může být Zhotovitelem též zvýšena v případě, že na Úkrytu budou v období od potvrzení Objednávky Objednatelem do předání díla Objednateli provedeny nezbytné technické změny či úpravy vyžadované obecně závaznými právními předpisy.

6. Celková cena s DPH bude Objednatelem uhrazena postupně Zhotoviteli následujícím způsobem:

A. Do pěti (5) dnů ode dne potvrzení Objednávky Objednatelem zaplatí Objednatel zálohu v rozsahu 70% z Celkové ceny s DPH, na základě faktury vystavené Zhotovitelem (dále též jen „Záloha").

B. Do deseti (10) dnů před sjednaným datem dodání a montáže Úkrytu musí Objednatel na základě faktury vystavené Zhotovitelem zaplatit zbývající část (30%) z Celkové ceny s DPH, upravené v případě potřeby dle čl. II odst. 4 nebo čl. II odst. 5, a to ve lhůtě splatnosti dle vystavené faktury, nejpozději však do dne před dnem dodání a montáže Úkrytu. 

7. Cena za přepravu Úkrytu na místo montáže a cena za zajištění jeřábu a jeřábnických prací (dále též jen „Cena za přepravu a jeřábnické práce") není zahrnuta v Základní ceně ani Celkové ceně s DPH a bude Zhotovitelem Objednateli účtována samostatně.

III. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Vlastnické právo k dílu nabude Objednatel převzetím dokončeného díla od Zhotovitele.

IV. PROVEDENÍ DÍLA

1. Součástí díla nejsou výkopové práce nezbytné pro instalaci a montáž Úkrytu a veškerá stavební připravenost nezbytná pro instalaci a montáž Úkrytu (dále též jen „Výkopové a přípravné práce"). Výkopové a přípravné práce zajišťuje na vlastní náklady, ve vlastní režii a na vlastní odpovědnost Objednatel. Výkopové a přípravné práce je Objednatel povinen provést na základě a v souladu s technickým výkresem, který Zhotovitel zašle Objednateli bez zbytečného odkladu po úhradě První zálohy. Zhotovitel neodpovídá za vady či nedostatky díla, které jsou zapříčiněny vadami či nedostatky Výkopových a přípravných prací či mají původ ve vadách či nedostatcích Výkopových a přípravných prací.

2. Objednatel odpovídá za to, že jím zvolené místo je způsobilé a vhodné pro umístění, instalaci a montáž Úkrytu. Objednatel je povinen na vlastní náklady zajistit veškeré potřebná veřejnoprávní povolení a rozhodnutí nezbytná pro instalaci a umístění Úkrytu.

3. Předpokladem montáže a instalace Úkrytu Zhotovitelem je vždy stavební i ostatní připravenost na straně Objednatele, zejména připravenost v podobě provedení odpovídajících Výkopových a přípravných prací Objednatelem za účelem umístění Úkrytu na pozemku určeném Objednatelem. Výkop pro instalaci a umístění Úkrytu musí být Objednatelem vždy proveden nad hladinou podzemní vody. Objednatel je povinen na vlastní náklady zajistit, že umístění Úkrytu nebude zasahovat do vedení inženýrských sítí (plyn, voda, elektrické vedení, internet, telefonní linky a další).

4. Objednatel je povinen provést Výkopové a přípravné práce nejpozději do 60 dnů ode dne potvrzení Objednávky a v této lhůtě současně oznámit Zhotoviteli provedení Výkopových a přípravných prací (dále též jen „Oznámení o připravenosti").

5. Do 15 dnů ode dne Oznámení o připravenosti oznámí Zhotovitel Objednateli datum instalace a montáže Úkrytu do připraveného výkopu (dále též jen „Datum montáže").

6. Po sdělení Data montáže Zhotovitel vystaví Objednateli fakturu na zbývající část Celkové ceny s DPH v souladu s čl. II., odst. 6, písm. B. Podmínek a zálohovou fakturu na Cenu za přepravu a jeřábnické práce.

7. Podmínkou dokončení díla včetně dodání Úkrytu, jeho přepravy a vlastní montáže a instalace Úkrytu je úhrada Celkové ceny s DPH a zálohové faktury na Cenu za přepravu a jeřábnické práce Objednatelem.

8. V případě, že ani ve lhůtě osmi (8) týdnů od předpokládaného termínu dodání díla uvedeného v Objednávce nedojde ze strany Zhotovitele a z důvodů na straně Zhotovitele k oznámení Data montáže, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo.

9. V případě, že sjednanou variantu Úkrytu nebude možné dodat z důvodu zastavení její výroby, Zhotovitel oznámí tuto skutečnost Objednateli. V případě, že ve lhůtě patnácti (15) dnů od oznámení této skutečnosti nesdělí Objednatel Zhotoviteli svůj zájem nahradit původně sjednanou variantu Úkrytu variantou jinou, smlouva o dílo bez dalšího zaniká. V případě vůle Objednatele sjednat jinou variantu Úkrytu, bude již zaplacený rezervační poplatek a zaplacená záloha v plné výši započtena na dodávku a montáž jiné varianty Úkrytu.

10. Objednatel je povinen si dílo převzít bezprostředně po jeho dokončení Zhotovitelem. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný předávací protokol, který je Objednatel povinen písemně potvrdit, a to i v případě, že se na díle budou vyskytovat vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

1. Objednávka je závazná pro obě smluvní strany, pokud ji písemně potvrdí. Odstoupit od ní je možné pouze v případech stanovených platnými právními předpisy nebo těmito Podmínkami.

2. V případě, že Objednatel neuhradí jakoukoliv část ceny díla či zálohu na cenu díla ve sjednané lhůtě, vyzve jej Zhotovitel ke splnění této povinnosti. Jestliže ani v dodatečné lhůtě pěti (5) dnů k úhradě nezaplacené dlužné částky nedojde, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

3. V případě nesplnění povinnosti Objednatele uhradit cenu jakoukoliv část ceny díla či zálohu na cenu díla ani v dodatečné lhůtě pěti (5) dní podle bodu čl. V, odst. 2. Podmínek, má Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z Celkové ceny s DPH. Vedle smluvní pokuty je Zhotovitel oprávněn požadovat rovněž náhradu škody způsobené porušením povinnosti ze strany Objednatele, včetně náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

4. V případě nesplnění povinnosti Objednatele provést řádně a včas Výkopové a přípravné práce má Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z Celkové ceny s DPH. Vedle smluvní pokuty je Zhotovitel oprávněn požadovat rovněž náhradu škody způsobené porušením povinnosti ze strany Objednatele, včetně náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

5. V případě nesplnění povinnosti Objednatele provést řádně a včas Výkopové a přípravné práce je Zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit; tím není dotčeno jeho právo na zaplacení smluvní pokuty dle čl. V. odst. 4. Podmínek.

6. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele (včetně pohledávky Objednatele na vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu zaplacené ceny díla či její části v případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy o dílo či v případě zániku smlouvy o dílo z jakýchkoliv důvodů).

VI. SPORY

Veškeré spory vyplývající nebo související se smlouvou o dílo budou řešeny v rámci možností smírnou cestou. V případě, že nedojde k vyřešení sporu mimosoudní dohodou, ve věci rozhodne příslušný soud České republiky.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva o dílo uzavřená na základě Objednávky písemně potvrzené Objednatelem nabývá účinnosti dnem potvrzení Objednávky Zhotovitelem a řídí se právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále též jen „Občanský zákoník").

2. Objednávka je sepsána ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení potvrzené Objednatelem i Zhotovitelem.

VIII. PODMÍNKY SMLUVNÍHO VZTAHU PRO PŘÍPADY SMLOUVY UZVAŘENÉ MIMO OBCHODNÍ PROSTORY ZHOTOVITELE, POKUD JE OBJEDNATEL SPOTŘEBITELEM

1. Objednatel může od smlouvy o dílo uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být Zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupit od smlouvy o dílo může Objednatel jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Zhotoviteli. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy o dílo, nese Objednatel náklady spojené s vrácením zboží, resp. díla.

V daném konkrétním případě však Objednatel nemůže od smlouvy o dílo odstoupit, neboť:

(i) se jedná o dodávku zboží vyrobeného podle požadavků Objednatele a přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

(ii) se jedná o dodávku zboží a služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Zhotovitele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy o dílo.

2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel může vytknout vadu, která se na díle projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Objednatel Zhotoviteli vadu oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže věc užívat. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou díla není opotřebení díla způsobené je-jím obvyklým užíváním.

4. Má-li dílo vadu, může Objednatel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového díla bez vady nebo opravu díla, ledaže je zvolený způsob odstranění vady ne-možný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by dílo mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem va-da odstraněna bez značných obtíží pro Objednatele. Zhotovitel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by dílo měla bez vady. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli.

5. Zhotovitel odstraní vadu díla v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Objednateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Objednatel dílo objednal.

6. Objednatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a) Zhotovitel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1,2 Občanského zákoníku,

b) se vada díla projeví opakovaně,

c) je vada díla podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení Zhotovitele nebo z okolností zjevné, že vada díla nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Objednatele.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou díla bez vady a vadného díla, které Objednatel obdržel. Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada díla nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 Občanského zákoníku se nepoužijí.

7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Zhotovitel prostřednictvím své elektronické adresy uvedené na Objednávce. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Zhotovitel na elektronickou adresu Objednatele.

8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o dílo je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi smluvními stranami.

9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitel-ských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

RENEW CZ s. r. o.,

Účinnost od 01. 06. 2023

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat