Hrozby a nebezpečí

.

Výpadek energetické sítě - BLACKAUT

Výpadek energetické sítě - BLACKAUT

Rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel. Takový výpadek nastává v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě.

Příčinou vzniku blackautu může být přírodní živel, technická porucha, přetok energie ze zahraniční přenosové soustavy, teroristický útok

Bezprostředně po vzniku blackautu dojde k uvíznutí osob ve výtazích, v dopravních prostředcích a v dopravních zácpách. 
Přestane fungovat běžné osvětlení a všechny přístroje, které ke svému provozu potřebují připojení do elektrické sítě, zabezpečovací zařízení budov a elektrická ovládání, dopravní signalizační zařízení, bankomaty a současně nebude možné uskutečnit nákupy v obchodech s elektronickou evidencí prodeje, většina čerpacích stanic pohonných hmot, hromadná doprava, která je přímo závislá na dodávkách elektrického proudu.

Poté v řádu hodin dojde k problémům v oblasti dodávek pitné vody, dodávek plynu a tepla. Nastane výpadk signálu telefonních operátorů. Dojde k omezení zásobování potravinami a léky, omezení lékařské péče, omezení výkonu zaměstnání a školní docházky a vážné omezení bezpečnosti obyvatel.

Anarchie

Anarchie

Anarchie je stav bezvládí. Často vzniká pádem autority. Historická zkušenost, ukazuje, že nastalá anarchie může vyvolat teror, (např. Velká francouzská revoluce, Velká říjnová revoluce). Anarchie zpravidla netrvá příliš dlouhou dobu a po čase bývá znovu vystřídána slučující autoritou.

Bioterorizmus

Bioterorizmus

Biologická válka, jejímž cílem je hlavně civilní obyvatelstvo je označována jako bioterorismus a v současnosti je jednou z nejobávanějších forem terorismu, jelikož získání nebezpečné látky v podobě virů je poměrně snadné a levné. Velké množství lidí má potřebnou kvalifikaci pro výrobu biologických bojových prostředků a vybavení se stává stále komerčně dostupnějším.

Biologická zbraň je zbraň založená na principu organismu, nejčastěji patogenu nebo jím produkované látky, toxinu, jejichž cílem je člověk, u něhož má vyvolat infekční onemocnění či otravu, jejímž přímým následkem je významné oslabení lidského organismu nebo i smrt.

V širším slova smyslu lze za biologické zbraně považovat i mikroorganismy rychle znehodnocující fosilní paliva nebo patogeny likvidující plodiny a dobytek, jehož úbytkem nastává období hladomoru.

Jaderná hrozba

Jaderná hrozba

Dnes existuje hrozba jaderné války, hrozba havárie jaderného zařízení a hrozba teroristického útoku tzv. špinavou bombou.

Po jaderné události dochází k úniku radioaktivních látek do okolí a dochází k radiačnímu zamoření. Zamořená oblast se dá částečně dekontaminovat důkladným očištěním.

Jaderná hrozba je nejčastěji spojována s jadernými elektrárnami, ale týká se to i výbuchu atomové bomby v případě jaderné války. Dne se jeví jako vysoce rizikové použití špinavé bomby při teroristickém útoku.

Chemická katastrofa

Chemická katastrofa

Je stav, kdy do prostředí unikne nebezpečná chemická látka, která zamořuje okolí, čímž poškozuje místní ekosystém.
Mezi nejznámější patří:

  • úniky chemických látek z chemiček v podobě jedovatého mraku, který postupuje krajinou a zamořuje zasaženou oblast,
  • požáry nebezpečných látek,
  • únik látek do řeky,
  • kontaminace podzemních vod, aj.

Přihlášení