Inženýring

je obstarání povolení stavby na stavební objekt, tím se rozumí a) vydání sloučeného územního souhlasu a ohlášení stavby nebo b) územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.

Obsahem inženýringu je:

  1. obstarání originálu výpisu z katastru, snímku pozemkové mapy, seznamu vlastníků sousedních parcel a staveb na nich,
  2. obstarání všech stavebním úřadem vyžádaných závazných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí,
  3. vyžádání souhlasů vlastníků sousedních parcel u ohlášení stavby,
  4. vyplnění a podání žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby nebo o územní rozhodnutí a stavební povolení.

Inženýring je splněn:

  1. předáním originálu sloučeného územního souhlasu a ohlášení stavby nebo územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavební objekt,
  2. předáním cedule "stavba povolena",
  3. předáním kopií všech obstaraných dokladů, vyjádření a závazných stanovisek, které byly vyžádány stavebním úřadem k vydání územního souhlasu a ohlášení stavby nebo k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení,
  4. předáním ověřeného paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu.

Cena služby od ,- Kč bez DPH, záloha 50%.

Cena neobsahuje správní poplatky za podání žádostí na úřady a platby vyjadřujícím se organizacím.
Veškeré úkony obstaráme na základě ověřené plné moci, uhrazení zálohy a podepsané příkazní smlouvy.
Termín zajištění inženýringu vyjde z požadavků stavebního úřadu a dalších vyjadřujících se organizací a správců sítí.

Přihlášení