Zmena dispozičného usporiadania

podzemného podlažia pri novo budovanom objekte, (rodinný dom, komerčný objekt, apod.) na stály úkryt.

Po zoznámení sa s projektovou dokumentáciou stavby, ktorú chcete realizovať, odborne posúdime, či je možné, zámer vybudovať stály úkryt v danom pôdoryse stavby, realizovať. Ak je to možné, vypracujeme štúdiu a pripravíme podklady pre projektanta, aby mohol v projektovej dokumentácii zmeniť dispozičné riešenie podzemného podlažia.

Svojím vybavením je úkryt úplne nezávislý na okolitom svete. Má vlastné elektrické zdrojové sústroje, sklad paliva, úložisko elektriny, NBC filtroventilačné jednotky, zdroj a úpravňu vody, sklad potravín, bezpečnostné systémy a systémy ochrany.

Pokiaľ je to možné, navrhujeme stály úkryt tak, aby mal dvojúčelové využitie.

Prihlásenie