Záručná prehliadka

Rozsah predpísanej údržby a garančnej prehliadky sa líši v rámci jednotlivých variantov úkrytov a tiež z hľadiska výrobcov technológií, ktorými je úkryt vybavený.

Pokiaľ sa prehliadka zamešká, alebo nevykoná podľa pokynov, výrobcovia záručné nároky zamietnu. Údržba a následné opravy, ktoré by boli predmetom záruky, musia byť uhradené a nemožno na ne záručné nároky uplatniť.

Prihlásenie