Predinžiniering

je preverenie možnosti realizovať stavebný zámer v danej lokalite (katastri).

Obsahom predinžinieringu je:

 1. zistenie, či je možné na danom pozemku stavať konkrétny stavebný objekt, ak tomu zistenie regulatív daných pre tento pozemok,
 2. zistenie druhu konania, ktoré bude stanovené stavebným úradom, (ohlásenie, stavebné povolenie),
 3. zistenie zoznamu potrebných vyjadrení, dokladov, súhlasov a stanovísk, požadovaných stavebným úradom k príslušnému druhu konania,
 4. zabezpečenie podkladov pre projektanta na spracovanie koordinačnej situácie,
 5. zistenie či nebude niektorý z vyjadrujúcich sa orgánov požadovať doplnenie projektovej dokumentácie o ďalšie projekty.

Predinžiniering je splnený:

 1. zistením, že na danom pozemku nemožno stavať,
 2. zistením, že pre daný pozemok je potrebné urobiť iné konania ako ohlásenie alebo povolenie stavby,
 3. v prípade súladu prejednávanej stavby s územnoplánovacou dokumentáciou:
  a) zistením druhu požadovaných konaní,
  b) zistenie zoznamu potrebných vyjadrení, dokladov, súhlasov a stanovísk požadovaných stavebným úradom,
  c) zabezpečením projektových podkladov pre projektanta na spracovanie koordinačnej situácie.

Cena služby od , - € bez DPH

Začatie prác na predinžinieringu je začaté po uhradení zálohy a podpísaní príkaznej zmluvy.

Termín zaistenia predinžinieringu vyjde z požiadaviek stavebného úradu a ďalších vyjadrujúcich sa organizácií a správcov sietí.

Prihlásenie