Inžiniering

je obstaranie povolenia stavby na stavebný objekt, tým sa rozumie a) vydanie zlúčeného územného súhlasu a ohlásenie stavby alebo b) územného rozhodnutia a stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.

Obsahom inžinieringu je:

  1. obstaranie originálu výpisu z katastra, snímky pozemkovej mapy, zoznamu vlastníkov susedných parciel a stavieb na nich,
  2. obstaranie všetkých stavebným úradom vyžiadaných záväzných stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí,
  3. vyžiadanie súhlasov vlastníkov susedných parciel pri ohlásení stavby,
  4. vyplnenie a podanie žiadosti o územný súhlas a ohlásenie stavby alebo o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Inžiniering je splnený:

  1. priedením originálu zlúčeného územného súhlasu a ohlásenia stavby alebo územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavebný objekt,
  2. odovzdaním ceduľa "stavba povolená",
  3. odovzdaním kópií všetkých obstaraných dokladov, vyjadrení a záväzných stanovísk, ktoré boli vyžiadané stavebným úradom na vydanie územného súhlasu a ohlásenie stavby alebo na územné rozhodnutie a stavebné povolenie,
  4. odovzdaním overeného paré projektovej dokumentácie od príslušného stavebného úradu.

Cena služby od ,- € bez DPH, záloha 50%.

Cena neobsahuje správne poplatky za podanie žiadostí na úrady a platby vyjadrujúcim sa organizáciám.
Všetky úkony obstaráme na základe overenej plnej moci, uhradenia zálohy a podpísanej príkaznej zmluvy.
Termín zaistenia inžinieringu vyjde z požiadaviek stavebného úradu a ďalších vyjadrujúcich sa organizácií a správcov sietí.

Prihlásenie